Prawa i obowiązki pracodawcy w świetle przepisów

zebranie

Pracodawca, który zatrudnia pracownika na umowę zgodnie z Kodeksem Pracy oraz regulaminem pracy ma określone prawa i obowiązki. Podstawowymi prawami pracodawcy jest możliwość swobodnego doboru pracownika na dane stanowisko, zgodnie z przyjętymi przez niego kryteriami oraz określenie wynagrodzenia na danym stanowisku. Po zawarciu umowy o pracę z pracownikiem pracodawca ma prawo egzekwować od niego wykonywanie obowiązków na danym stanowisku. Obowiązki te zostają określone w umowie o pracę oraz w regulaminie pracy. Pracodawca ma prawo, by wypowiedzieć umowę pracownikowi w sposób dyscyplinarny, gdy pracownik naruszył w rażący sposób ich wykonywanie lub w rażący sposób je zaniedbał i zaniechał.

Natomiast podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zaznajomienie pracownika, który podejmuje pracę z zakresem obowiązków oraz sposobem wykonywania pracy na danym stanowisku, a także dostarczenie mu informacji o przysługujących uprawnieniach. Ponadto musi zgłosić nowego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przedstawić mu warunki pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odpowiednie warunki zgodnie z zasadami higieny pracy oraz bezpieczeństwa pracy, a także ma stworzyć pracownikowi dobre warunki do rozwoju. Ma zapewnić podwładnemu obuwie i odzież ochronną, gdy wymaga tego dane stanowisko pracy. Ma organizować pracownikowi tak czas pracy by zmniejszać uciążliwość pracy oraz monotonię. Musi zawsze terminowo wypłacać wynagrodzenie. Ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji. Powinien być obiektywny w ocenie pracowników oraz prowadzić akta osobowe pracowników. Ponadto ma obowiązek działania przeciw dyskryminacji pracowników i mobbingowi oraz ma stać na straży przestrzegania w zakładzie pracy zasad życia społecznego. Pracodawca musi pilnować przestrzegania regulaminu pracy oraz musi reagować na wszelkie niepokojące praktyki w pracy, gdyż ponosi odpowiedzialność za zatrudnionych pracowników oraz za jakość ich pracy.